sebehodnotící arch – do PÁ 26.4.

Prosím, aby děti během volna vyplnily sebehodnotící arch ke třičtvrtěletí (nelekejte se, že je na okraji měsíc “květen”) z jednotlivých předmětů a napsaly (nebo Vy za ně) vzkaz paní učitelce. Arch dnes dostaly “v poště” domů, nemocní dostanou, ihned jak budou ve škole. Termín odevzdání je v pátek 26. dubna.

V Žákovské knížce také naleznete návrh klasifikace ve 3. čtvrtletí a slovní hodnocení s cennými radami.

plánované akce na měsíc KVĚTEN

Zveřejňuji známé akce v následujícím měsíci.

ST 1. a ST 8.5. státní svátky

PÁ 10. – PÁ 17.5 škola v přírodě Střelské Hoštice

ÚT 14.5. v 17h rodičovská kavárna

ČT 23.5. Integrovaný záchranný systém,  zdarma ve škole

PÁ 24.5. ředitelské volno, volby do Evropského parlamentu

PO 27.5. divadlo Ponec – Svět z papíru, 90,-Kč ze ŠOP

ST 29.5. v 16h čtenářská slavnost 

ČT 30.5 sportovní dopoledne ke Dni dětí

Toulcův dvůr – ST 24.4.

Ve středu 24. dubna pojedeme místo výuky do Toulcova dvora na program “Lesní království”. Sraz bude ve třídě, návrat kolem 12h. Na sebe vhodné oblečení a boty do terénu, program probíhá venku. S sebou v batůžku: pláštěnka, svačina a pití, průkazka MHD. Program je hrazen ze ŠOP. Zkontrolujte prosím, že máte dostatek peněz na účtu. V případě nedostatku financí se Vaše dítě bude učit ve třídě 1.B.

Hledali jsme klíče a hesla k branám lesního království, pustil nás do něj strážce lesa. Sbírali jsme přírodniny, hmatali, jaké mají vlastnosti, pozorovali obyvatele lesa lupou, vyzkoušeli les i dalšími smysly.

odpadá AJ – ÚT 23.4. a 25.4.

V úterý 23. dubna i ve čtvrtek 25. dubna odpadá oběma skupinkách hodina angličtiny. Paní učitelka je se svou třídou na škole v přírodě.

Veselé Velikonoce!

Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám příjemné prožití svátků jara a bohatou pomlázku.

písemné práce

Dnes jsem po dětech poslala domů na ukázku písemnou práci z českého jazyka – psaní. Prosím, abyste se na ni podívali, podepsali ji a zítra zase poslali zpět do školy. Taktéž prosím naložte s písemnými pracemi z ČJ čtení a MA. Děkuji.

Tonda Obal na cestách – ČT 11.4.

Ve čtvrtek 11. dubna ve 3. vyuč. hodině nás čeká ve škole zdarma program zaměřený na ekologii, třídění odpadů. Připomeneme si jím také Den Země, který se slaví 20. dubna.

Program byl poučný a líbil se nám. Dozvěděli jsme se, co se děje s odpadky – končí na skládkách nebo ve spalovnách. A co se děje, když odpadky třídíme a v továrnách se pak recyklují. Dozvěděli jsme se, jak ze starého skla vyrobit nové, jak lze ze starého papíru vyrobit nový výrobek, co všechno se dá vyrobit z recyklovaných plastových odpadků. Také jsme dopad třídili do barevných kontejnerů. Třiďte, stojí to za to! a planeta Země bude ráda.

 

platba školy v přírodě – do 15.4.

Vážení rodiče,

připomínám vložení částky 1.700,-Kč do školní on-line pokladny za školu v přírodě. Připomínám, že platba by se měla strhnout již ve ST 10.4., jak jsem informovala na třídní schůzce. Kdo nebude mít potřebnou částku na účtu do 15.4., jeho přihláška propadá. Děkuji za pochopení.

čtvrtletní práce

V týdnu od 8. do 12. dubna si napíšeme kontrolní práce ze všech hlavních předmětů.

Český jazyk čtení: čtení textu a porozumění čtenému (otázky k textu), orientace v textu, doplňování slov do vět, počet slov ve větě, přiřazování slov a obrázků, počet hlásek ve slově, hláskování, tvarově podobná písmena (bdp, ae, nhu, yv)

Český jazyk psaní: diktát psacích písmen a krátkých slov, opis a přepis slov a vět (doplňování čárek, teček nad písmeny, znamének za větou, psaní velkých písmen), psaní slov podle obrázků, doplňování chybějícího písmene ve slově, hláskování, přiřazování tištěného a napsaného textu

Matematika: řada čísel 0 – 20 (řazení čísel, doplňování řady čísel, zvětši o, zmenši o), porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, také dopočítávání a odpočítávání, tvoření příkladů ke třem daným číslům), řešení slovních úloh (znázornění, výpočet, odpověď), názvy geometrických těles

Prvouka – lidské tělo: části, smysly, zdraví a nemoc; čas:  rok – roční doby, měsíce, dny v týdnu, jaro – změny v přírodě, počasí, jarní květiny(poznávání)

úkoly v prvouce

Opět jsem při kontrole narazila na to, že děti nemají dokončené úkoly za dobu, kdy chyběly nebo neměly učebnici.  Pouze tři žáci mají vše v pořádku. Velmi mě mrzí, že ostatní zameškané učivo nedodělávají. Prosím napravte to přes víkend, příští týden bude kontrola.